bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster bgmaster

การพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

  การพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฏระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น เห็นถึงประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งในปีการศึกษา 2560  ...