การเปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

เอกสารรับสมัคร-ระดับการศึกษาปฐมวัย ( เตรียมอนุบาล และอนุบาลศึกษา )

1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมของบิดา มารดา

2. สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน (ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียนพร้อมของบิดาและมารดา)

3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา

4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป หรือรูปโปสการ์ดหน้าชัดเจน

5. รูปถ่ายนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัวขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 รูป

6. สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล นักเรียน บิดา และมารดา (ถ้ามี)

7. เอกสารการรับเป็นบุตรบุญธรรม (ในกรณีที่รับเด็กมาอุปการะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง)

8. สำเนาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (ถ้ามี)

9. สมุดพก ใบรับรองการศึกษา และเอกสารทางการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน)

10. นำนักเรียนมาในวันสมัครเรียน

เอกสารรับสมัคร-ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6, มัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3

1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมของบิดา มารดา

2. สสำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน (ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียน พร้อมของบิดาและมารดา)

3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา

4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป หรือรูปโปสการ์ดหน้าชัดเจน

5. รูปถ่ายนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัวขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 รูป

6. สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล นักเรียน บิดา และมารดา (ถ้ามี)

7. เอกสารการรับเป็นบุตรบุญธรรม (ในกรณีที่รับเด็กมาอุปการะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง)

8. สำเนาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (ถ้ามี)

9. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน

10.หลักฐานการศึกษา (กรณีย้ายโรงเรียน)

❑ ปพ.1(สำเนา) ​ ❑ ปพ.4 (สำเนา)​

❑ปพ.6 (สำเนา)​ ❑ ปพ.7 (ใบรับรองผลการศึกษา)

❑ปพ.8 (ระเบียนสะสม) ❑ ปพ.9 (ผลการเรียนรู้รายวิชา)

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา