+++ ประชาสัมพันธ์วันหยุด---โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก หยุดทำการวันศุกร์ที่ 28 - วันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 +++

ด้านสถานศึกษา

1. เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศแคนาดา
- An Associate School Affiliated with Ministry of Manitoba, Citizenship and Youth, Canada (MECY)
- Educational and Academic Exchanges with the University of Manitoba, Canada

2. ได้รับความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตร และการบริหารการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฟิลิปปินส์ Adventist University of the Philippines, Philippines

3. เป็นศูนย์กลางในการจัดส่งนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย และเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาฝึกสอนจากต่างประเทศ

4. ได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของการศึกษาดูงานในกลุ่มโรงเรียนเอกชน ที่เปิดโครงการ English Program

5. ได้รับรางวัลที่ 1 นักเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3 กรุงเทพมหานคร

6. ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

7. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่มีการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

8. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ใน “โครงการสานฝัน สร้างสรรค์สังคม ด้วยคุณธรรม จริยธรรม” จากสำนักงานเขตหนองแขม

9. วงเมโลเดียน มาร์ชชิ่ง แบนด์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ที่ได้รับโล่รางวัลเหรียญทอง ในรายการ “การประกวดวงเมโลเดียนระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทาน พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ”

10. คะแนน NT : National Test สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 ปีการศึกษา 2550

11. คะแนน NT : National Test สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 ปีการศึกษา 2551

12. ได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ครั้งที่ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ในระดับ “ดีมาก” ทุกมาตรฐาน

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา