+++ ประชาสัมพันธ์วันหยุด---โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก หยุดทำการวันศุกร์ที่ 28 - วันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 10 +++

โรงเรียน เลิศหล้าได้พัฒนาหลักสูตรก่อนประถมศึกษาเป็นของโรงเรียนเอง โดยยึดแนวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จัดลำดับขั้นตอนพร้อมทั้งนำมาบูรณาการเป็นหน่วยการเรียน ซึ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (Child Centered) เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning)

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา