โรงเรียน เลิศหล้าได้พัฒนาหลักสูตรก่อนประถมศึกษาเป็นของโรงเรียนเอง โดยยึดแนวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จัดลำดับขั้นตอนพร้อมทั้งนำมาบูรณาการเป็นหน่วยการเรียน ซึ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (Child Centered) เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning)

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา