โรงเรียน เลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษกได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ที่ต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ สากล สามารถดำรงตนอยู่กับวัฒนธรรมไทย และศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จัดสัดส่วนของเวลาเรียนระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยเท่ากับ 50:50 จัดให้ครูชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษ ในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ พลศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจของนักเรียน

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา