ถาม
กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า เป็นโรงเรียนประเภทใด มีกี่สาขา ใช้หลักสูตรอะไร ?
ตอบ
กลุ่ม โรงเรียนเลิศหล้า เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษา เอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ มี 3 สาขา คือ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเพชรเกษม โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก และโรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดทำการสอนเป็น English Program
   
ถาม
เปิดสอนระดับใดและมีเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนอย่างไร ?
ตอบ
เปิด สอนตั้งแต่ ระดับเตรียมอนุบาลศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่มีการสอบเข้า โดยจะรับนักเรียนตามเกณฑ์อายุที่โรงเรียนกำหนด อาจจะทำการวัดความรู้ขั้นพื้นฐานด้านวิชาการเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนในบางกรณี โรงเรียนมีนโยบายจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ต้องติดต่อจองที่เรียนล่วงหน้า โดยโรงเรียนจะเปิดให้จองที่เรียนทุกระดับชั้นเป็นการล่วงหน้าทุก ๆ ปี
   
ถาม
มีนักเรียน ครู กี่คนต่อห้อง ?
ตอบ
- เตรียมอนุบาล จำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน/ห้อง ครู 3 ท่าน
- อนุบาลศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คน/ห้อง ครู 3 ท่าน
- อนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 จำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คน/ห้อง ครู 2 ท่าน
- ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คน/ห้อง ครู 1 ท่าน
   
ถาม
หลักสูตร English Program มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองหรือไม่ ?
ตอบ
กลุ่ม โรงเรียนเลิศหล้า เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ จากกระทรวงศึกษาธิการประเทศแคนาดา และยังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านศึกษาดูงานของกลุ่มโรงเรียนเอกชน ที่เปิดสอนในหลักสูตร English Program หลักสูตรที่โรงเรียนใช้จึงเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับ และมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ให้การรับรองอย่างต่อเนื่อง
   
ถาม
หลักสูตร English Program เป็นอย่างไร สัดส่วนการเรียนเป็นภาอังกฤษ มากน้อยแค่ไหน ?
ตอบ
โรงเรียน ใช้เทคนิคการสอนที่เรียกว่า Immersion Methodology เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในห้องเรียนและนอกห้อง เรียน ให้นักเรียนคุ้นเคยกับการใช้ภาษา โดยจัดสัดส่วนการเรียนเป็นภาษาอังกฤษครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนทั้งหมด ดังนี้
- ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – 3 เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศครึ่งวัน ภาษาไทยกับครูไทยครึ่งวัน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษคือ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ 60 เป็นภาษาไทย 40 วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ 70 ภาษาไทย 30 วิชาภาษาอังกฤษเรียนกับครูชาวต่างประเทศ 85 เรียนไวยากรณ์กับครูชาวไทย 15 นอกจากนี้ยังจัดสอนวิชาพงศึกษาและคอมพิวเตอร์ เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 100 อีก 2 วิชา
   
ถาม
ครูชาวต่างประเทศ ใช้ครูเอเชียหรือไม่ ?
ตอบ
โรงเรียน มีนโยบายที่ชัดเจนที่ไม่ใช้ครูชาวต่างประเทศที่เป็นครูเอเชีย โดยจัดครูชาวต่างประเทศที่เป็น Native English Speaker เข้าสอนติดต่อกันมากว่า 15 ปี โดยร่วมมือกับสถานศึกษาชั้นนำหลายแห่งในประเทศแคนาดา เพื่อคัดเลือกครูชาวต่างประเทศเข้าสอน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยมีวิธีธรรมชาติ และฝึกทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้า ของภาษาอย่างแท้จริง
   
ถาม
โรงเรียนเน้นด้านใดเป็นพิเศษ ?
ตอบ
โรงเรียน เน้นวิชาการและเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ภายใต้สังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่เป็นไทย โดยนำวิถีไทย วิถีพุทธ ปรับเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยเน้นและให้ความสำคัญด้านวิชาการผ่านกระบวนการที่หลาก หลายให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง (Action Learning) และใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารอย่างถูกต้อง นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาปรับใช้กับการเรียนการสอน ประกอบกับการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคมแห่งการเรียนรู้และใช้ปัญญา

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา