-  รองผู้อำนวยการ : รายละเอียดของงาน  
 
 • เพศ ชาย -หญิง  อายุ  35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารทางการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถและมีผลงานที่แสดงถึงความรู้และความเชี่ยวชาญ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา อย่างน้อย  5 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
-  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ : รายละเอียดของงาน  
 
 • เพศ ชาย -หญิง  อายุ  30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านวิชาการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 
- Web programmer & IT Support Web Design 1 ตำแหน่ง : รายละเอียดของงาน  
 
 • ออกแบบ Website
 • พัฒนาและปรับแต่งเว็บไซต์ตามคำแนะนำ
 • เพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง code โดยใช้ JavaScript, JQuery, PHP, CSS, HTML เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงความต้องการ
 • คัดเลือกและติดตั้งข้อมูลใน JavaScript, JQuery, Theme และ Plugin ต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเว็บไซต์
 • มีความเข้าใจในเรื่อง sitemap, UI and UX ของเว็ปไซต์
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้าน Linux, command line, server optimization จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
  : คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 
 • เพศชาย/หญิง 
 • จบการศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษา JAVA, XCODE, PHP, IONIC FRAMEWORK
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL,SQLLITE หรือ Oracle
 • มีความรู้หรือเคยใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยีต่อไปนี้ Eclipse or Android Studio ,SQL lite , X-code Tools ,Java Script, HTML, AJAX, JQuery , Ionic ,Web Service, SOAP, XML
 • มีความรู้เข้าใจในการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ SDLC
 
- เจ้าหน้าที่บุคลากร 2  ตำแหน่ง : คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
               
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอังกฤษธุรกิจ หรือ บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
 • มีความคล่องตัว และความกระตือรือร้น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี (Excel Word Powerpoint)
- เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 1 ตำแหน่ง : คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
               
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคล่องตัว และความกระตือรือร้น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี (Excel Word Powerpoint)
- เจ้าหน้าที่ Media Graphic Designer   2 ตำแหน่ง : รายละเอียดของงาน  
 
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, จัดวาง Lay Out สารสัมพันธ์
 • ออกแบบป้ายนิเทศต่างๆ
 • ผลิตสื่อวีดีโอ ภาพนิ่ง และอื่นๆ
 • วิเคราะห์และวางแผนการประชาสัมพันธ์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
  : คุณสมบัติของผู้สมัคร  
 
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ดี มีความชำนาญด้าน Internet ใช้ Program Illustrator, Photoshop ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้กล้องถ่ายภาพและกล้องวีดีโอได้ดี
 
- เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ (Clipping Service) 2 ตำแหน่ง

: รายละเอียดของงาน

               
 • จัดทำรายงานข่าวส่งลูกค้า
 • อัพเดทข่าวประจำวัน
 • สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ส่วนกลางของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงาน
               

: คุณสมบัติของผู้สมัคร

 
 • เพศชาย/หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์ / วารสารศาสตร์ / อักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รักการอ่าน มีใจรักงานบริการ
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขยันและมีความรับผิดชอบสูง
   
- เจ้าหน้าที่ธุรการ / ประสานงานทั่วไป : รายละเอียดของงาน
               
 • จัดทำรายงานสถิติสารสัมพันธ์
 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • วิเคราะห์และวางแผนการประชาสัมพันธ์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
                : คุณสมบัติของผู้สมัคร
               
 • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ดี มีความชำนาญด้าน Internet
 • มีความรับผิดชอบ และสามารถประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
- ครูคณิตศาสตร์  5 ตำแหน่ง : คุณสมบัติของผู้สมัคร
                -วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป จบสาขาคณิตศาสตร์
                -ไม่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ
- ครูฝ่ายภาษาต่างประเทศ 5 ตำแหน่ง : คุณสมบัติของผู้สมัคร
                -วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป จบเอกภาษาอังกฤษ
                -สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
                -มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
                -ไม่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ
- ครูภาษาไทย 5 ตำแหน่ง : คุณสมบัติของผู้สมัคร
                -วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป จบสาขาภาษาไทย
                -ไม่อยู่ในระหว่างเรียนต่อ
- ครูบรรณารักษ์ 3 ตำแหน่ง : คุณสมบัติของผู้สมัคร
                -วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี จบสาขาบรรณารักษ์หรือที่เกี่ยวข้อง
                -ไม่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ
- ครูศิลปะ 3 ตำแหน่ง : คุณสมบัติของผู้สมัคร
                -วุฒิ ปริญญาตรี จบสาขาศิลปศาสตร์
                -ไม่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ
- ครูผู้ช่วย 5 ตำแหน่ง : คุณสมบัติของผู้สมัคร
                -วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
                -เพศหญิง
                -สามารถดูแลเด็กเล็กได้
                -มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ อดทน
- ครูธุรการ 15 ตำแหน่ง : คุณสมบัติของผู้สมัคร
                -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
                -รักงานบริการ มนุษสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ อดทน ยิ้มแย้มแจ่มใส
                -ไม่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ
- ครูสังคม 5 ตำแหน่ง
: คุณสมบัติของผู้สมัคร
                -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์
                -ไม่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ
- ครูดนตรี 2 ตำแหน่ง : คุณสมบัติของผู้สมัคร
                -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาดนตรีหรือที่เกี่ยวข้อง
                -ไม่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ
- ครูปฐมวัย 5 ตำแหน่ง
: คุณสมบัติของผู้สมัคร
                -เพศหญิง จบวุฒิ ป.ตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
                -สามารถดูแลเด็กเล็กได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ อดทน
- ฝ่ายครูพลศึกษา       3 ตำแหน่ง : คุณสมบัติของผู้สมัคร
                -วุฒิปริญญาตรี สาขาพลศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครู
                -มีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
                -ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาต่อ
- ช่างซ่อมบำรุง 2 ตำแหน่ง
: คุณสมบัติของผู้สมัคร
                -ความรู้ไม่จำกัด
                -มีความสามารถในงานไฟฟ้า งานประปา งานซ่อมทั่วไป
                -มีความรู้งานก่อสร้าง
- เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสารและงานสารบรรณ : คุณสมบัติของผู้สมัคร
                -วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ขึ้นไป
                -อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
                -มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
                -ไม่อยู่ในระหว่างศึกษาต่อ
- ประสานงานขาย คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร
   2 ตำแหน่ง
: ความรับผิดชอบ
                - ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้า-ฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีกับฝ่ายโรงงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
                - ติดตามสถานะงานของลูกค้า และทำหน้าที่แทนฝ่ายขายเพื่อให้แน่ใจทุกฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
                - จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย รวมถึงจัดทำเอกสารและรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
                - จัดเก็บเอกสารของฝ่ายขายและทำงานสนับสนุนงานขายและการตลาด
                - ช่วยดูแล รับผิดชอบงานภายในฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานกลับทันทีเมื่อเกิดปัญหา
                - วางแผนการจัดส่งได้ตาม order
                - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                 : คุณสมบัติของผู้สมัคร
                - วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
                - ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
                - มีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร การทำรายงาน การฟรีเซ้นต์
                - มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Word Excel
                - สามารถติดตามงานประสานงานระหว่าง ลูกค้า เซลล์ ได้เป็นอย่างดี
                - มีความตล่องตัวสูง ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
                - มีประสบการณ์ทางประสานงานขาย 1 ปีขึ้นไป
                 
ท่านที่สนใจสามารถส่ง resume ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกในวันและเวลาราชการ