โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 เป็น โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์การจัดการศึกษามากกว่า 20 ปี ่เพื่อจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับพื้นฐาน 9 ปี คือประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยอยู่บนหลักการของปัจจัย และกระบวนการที่ถูกต้องหรือสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ การใช้ปัญญาได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม เพราะผู้บริหารมีความเชื่อในปรัชญาการศึกษา ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ประเภทของโรงเรียน เป็นโรงเรียนสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา