คำขวัญ

" เลิศล้ำคุณธรรม เลิศหล้าวิชาการ "

ปรัชญาโรงเรียน

“โรงเรียนเลิศหล้า ถนนกาญจนาภิเษก” มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านคุณธรรมและวิชาการ โดยการประสานความรัก ความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนอย่างมั่นคงสม่ำเสมอ

นโยบาย

1. มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม

2. มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความอดทนขยันหมั่นเพียร และสามารถพัฒนาศักยภาพได้สูงสุดทั้งในด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษเฉพาะตัว

3. มุ่งดูแลและเอาใจใส่ให้นักเรียนทุกคน มีร่างกายแข็งแรง เติบโตตามวัยด้วยอาหาร การออกกำลังกาย การพัฒนาต่างๆ อย่างเต็มที่ 

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา