วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียน เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จะเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้ การจัดการศึกษา English – Program โดยครูมืออาชีพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนในสังคมแห่งการเรียนรู้และการใช้ปัญญาอย่างมีความสุข ผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
 
พันธกิจ (Mission)
ด้านองค์กร
1. จัดทำธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2549 – 2552 เพื่อบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง โดยใช้แผนกลยุทธ์เชิงรุก
2. จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ให้เป็นปัจจุบันเอื้อต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
3. รักษาระบบดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดระบบการบริการด้านธุรการให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
5. จัดระบบกำกับติดตามและประเมินผล ให้การดำเนินงานต่าง ๆ ตามระบบที่กำหนดไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านหลักสูตร
6. จัดระบบบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นเอกลักษณ์และมาตรฐานสากล โดยการเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทั้งในและต่างประเทศ
ด้านผู้บริหาร
7. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
8. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ช่วยผู้บริหาร ให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง
ด้านบุคลากร
9. พัฒนาระบบการให้การศึกษา การอบรม แก่บุคลากร เพื่อให้เป็นครูมืออาชีพที่เหนือชั้น
10. สร้างบรรยากาศการทำงานแบบกัลยาณมิตรโดยอยู่บนหลักการของเหตุและผลเพื่อปลูกฝังบุคคลากรมีความรักและผูกพันต่อองค์กร
11. ส่งเสริมรูปแบบการทำงานเป็นทีมและระบบการพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพที่เหนือชั้น
12. พัฒนาระบบ สรรหา และคัดเลือก บุคลากรให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
ด้านนักเรียน
13. จัดทำพันธกิจที่เป็นระบบและมีความละเอียดเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน
   13.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ในด้านความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที เมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
   13.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงคุณค่าทางจิตใจด้วยการเสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
   13.3 ปลูกฝังให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทยเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
   13.4 จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิดวางแผนและแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
   13.5 ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ คิดแบบองค์รวม คาดการณ์ กำหนดเป้าหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติเหมาะสมกับวัย
   13.6 จัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นัก เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
   13.7 จัดให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติได้รับประสบการณ์ตรงจากครูชาวต่างประเทศซึ่งเป็นเจ้าของภาษา
   13.8 จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามอัจฉริยภาพของนักเรียน
   13.9 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านภาษา วิชาการ เทคโนโลยีสู่การแข่งขันทั้งภายในและภายนอก
   13.10 ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาต่างๆ
   13.11 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตสามารถพัฒนาตนในสังคมแห่งการเรียนรู้และใช้ปัญญาอย่างมีความสุข
   13.12 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีสุนทรียภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
 
เป้าหมาย (Goal)
1. โรงเรียนเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. โรงเรียนมีหลักสูตรการสอนระดับสากล มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นผู้นำองค์ความรู้ด้านการศึกษา English Program เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทั้งในและต่างประเทศ
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการเชิงรุก ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัยเอื้อต่อการทำงานและการจัดการเรียนการสอน
5. โรงเรียนคงไว้ซึ่งระบบการดูแลและพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6. มีครูมืออาชีพที่เหนือชั้น คือ มีทัศนคติที่ดีในการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจและมองสถานการณ์ต่าง ๆ บนพื้นฐานของเหตุและผล มีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การวิจัย และการแก้ปัญหา สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่น อุทิศตน รักและภูมิใจในวิชาชีพครู
7. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และมีแผนกลยุทธ์ที่หลากหลายในการนำองค์กรสู่สากล
8. ผู้ช่วยผู้บริหารมีความรับผิดชอบสูง เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการอุทิศตน มีภาวะผู้นำ ยึดหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา : ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข, พ้นทุกข์, รู้จักการให้, รู้จักวางเฉย) มีความยุติธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ เข้าใจผู้อื่น สามารถประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ และกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม
9. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และค่านิยมที่พึงประสงค์
10. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
11. นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะทางด้านภาษา วิชาการ และเทคโนโลยี มีความสามารถในการแข่งขัน
12. นักเรียนสามารถพัฒนาตนในสังคมแห่งการเรียนรู้ และการใช้ปัญญาอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมตามวัย
13. โรงเรียนมีระบบและยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14. โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และต้องการเข้าศึกษาต่อมากกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา