ข้อมูลสมัครเรียน
- โรงเรียนเลิศหล้า เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ปกครองคงต้องการเลือกโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ มุ่งหวังให้นักเรียนมาเรียนรู้ ด้วยความสุข สนุกสนาน โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน ( Child Centered ) มีการหล่อหลอมหลักสูตรและวิธีการสอน ให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างเป็นองค์รวม หรือที่เรียกว่า บูรณาการ ( Integration Methodology ) และที่สำคัญสามารถเรียนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดการศึกษามุ่งเน้นที่การศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีงามโดยมี ความเชื่อมั่นในการสร้างรากฐานให้คุณภาพชีวิตที่ดีต่อเยาวชนเพื่อให้เป็นคน โดยสมบูรณ์ สร้างให้เด็กเป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม โดยแทรกการเสริมสร้าง อุปนิสัยที่ดีงามในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเห็นว่าคนดีอยู่ร่วมกับผู้ใดสถานที่ใดก็บังเกิด แต่ความสุข และโรงเรียนยังได้มุ่งเน้นการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล

รายละเอียดการรับสมัคร

1. การเปิดรับสมัคร
- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- รับสมัคร วันจันทร์ วันเสาร์ ตั้งแต่ เวลา 08.30 16.00 น.

2. เอกสารการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมของบิดา มารดา
2. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา - มารดา
3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน ( ถ้าเป็นชาวต่างชาติให้สำเนาหนังสือเดินทางของ นักเรียน พร้อมของบิดา มารดา)
4. รูปถ่ายนักเรียน 2 นิ้ว 2 ใบ
5. รูปถ่ายนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัวขนาด 4 x 6 นิ้ว 1 ใบ
6. สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล นักเรียน บิดา มารดา ( ถ้ามี )
7. เอกสารการรับเป็นบุตรบุญธรรม ( ในกรณีที่รับเด็กมาอุปการะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง )
8. สำเนาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ( ถ้ามี )
9. เอกสารสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน พร้อมของบิดา มารดา หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ( ถ้ามี )
10.สมุดรายงานผล ใบรับรองการศึกษา และเอกสารการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ( กรณีย้ายโรงเรียน )
10.1 ระเบียนผลการเรียน ( ปพ.1 )
10.2 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ.6 )
10.3 ใบรับรองการศึกษา ( ปพ.7 )
10.4 ระเบียนสะสม ( ปพ.8 )

3. การจัดชั้นเรียน

3.1 การจัดชั้นเรียน
- ระดับชั้นเตรียมอนุบาลศึกษา และระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 จัดตามอายุและตามความพร้อมของนักเรียน
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดตามเกณฑ์วัดผลของกระทรวงศึกษาธิการ

3.2 จำนวนนักเรียน
- ระดับชั้นเตรียมอนุบาลศึกษา จำนวนนักเรียนไม่เกิน 20-22 คน/ ห้อง
- ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 13 จำนวนนักเรียนไม่เกิน 25-27 คน/ ห้อง
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียนไม่เกิน 30-32 คน/ ห้อง
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวนนักเรียนไม่เกิน 30-32 คน/ ห้อง

4. ระยะเวลาเรียน

1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน
- ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม เดือนกันยายน
- ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน เดือนมีนาคม
- เวลาเรียน วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 08.30 15.30 น.

สำหรับช่วงปิดภาคเรียน จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพิเศษ
- ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนตุลาคม
- ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 เดือนเมษายน

Download Brochure !!

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เลขที่ 9/29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

9/29 Prasertmanukij Road, Nawamin Sub-district, Bungkum District , Bangkok 10230

Tel 66 (0) 2-943-9436  Fax 66(0)2-943-9120

E-mail: nawamin@lertlah.com