ถาม : หลักสูตร English Program เป็นอย่างไร

ตอบ : โรงเรียนใช้เทคนิคการสอนที่เรียกว่า Immersion Methodology เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้นักเรียนคุ้นเคยกับการใช้ภาษา โดยจัดสัดส่วนการเรียนเป็นภาษาอังกฤษดังนี้ อนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 เรียนภาษาอังกฤษครึ่งวัน ภาษาไทย ครึ่งวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษ คือ คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ 60% เป็นภาษาไทย 40%, วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ 70% ภาษาไทย 30%,วิชาภาษาอังกฤษเรียนกับครูชาวต่างประเทศ 85% เรียนไวยากรณ์กับครูชาวไทย 15% นอกจากนี้ยังจัดสอนวิชา พลศึกษาและคอมพิวเตอร์ เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 100% เพิ่มเติมอีก 2 วิชา


ถาม : ครูชาวต่างประเทศ ใช้ครูเอเชียหรือไม่   

ตอบ : โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดครูชาวต่างประเทศที่เป็น Native English Speaker เข้าสอนติดต่อกันมากว่า 15 ปี โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งในประเทศแคนาดา ทั้ง นี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติและฝึกทักษะด้าน การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างแท้ จริง 
ถาม : หากต้องการเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน สามารถทำได้หรือไม่


ถาม : หากต้องการเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ : โรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องเรียนทุกห้อง ผู้ปกครองสามารถเข้ามาสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนที่ห้อง CCTV ได้วันละ 2 ช่วงเวลาคือ เวลา 08.00 - 10.00 . และ 14.00 - 16.00 . นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้มีกิจกรรม Open house อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งเพื่อเปิดโอกาส ให้ ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือให้ข้อเสนอแนะกับคุณครูผู้สอนได้โดยตรง


ถาม : โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเก็บเงินพิเศษอื่นๆอีก หรือไม่  

ตอบ : ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า โดยผู้ปกครองชำระเพียงค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าอาหาร หนังสือเรียน และค่าเสื้อผ้า เท่านั้น โดยค่าธรรมเนียมการเรียนนี้ จะครอบคลุมถึงการเรียนการสอนทั้งหมดในเวลา ไม่รวมโครงการพิเศษอื่นๆ ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ - อาทิตย์ หรือช่วงปิดภาคเรียน และโรงเรียนไม่มี นโยบายในการจัดกิจกรรมใดๆ เพื่อเป็นการหารายได้พิเศษอื่นๆ


ถาม : มีรถรับ - ส่ง หรือไม่

ตอบ : โรงเรียนมีบริการรถรับส่งนักเรียน 14 ที่นั่ง ต่อคัน มีระบบรักษาความปลอดภัยและมีคุณครูคอยดูและนักเรียนตลอดเวลา โดยคิดค่าบริการรถโรงเรียนตามระยะทาง


ถาม : โรงเรียนจัดกิจกรรมพิเศษอะไรเพิ่มเติมให้นักเรียนบ้าง  

ตอบ : โรงเรียนจัดสอนว่ายน้ำ ดนตรี และคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนทุกคนในชั่วโมงเรียนปกติ นอกจากนี้ยังจัดให้มี Club ต่างๆ ให้เลือกเรียนตามความสนใจของผู้เรียนโดยมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด


 

ถาม : มีการแนะแนวการศึกษาต่อหรือไม่   

ตอบ : โรงเรียนจัดให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และยังมีโครงการ School link ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในต่างประเทศ เช่น ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เพื่อรับข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว


ถาม : มีการบ้านหรือไม่   

ตอบ : เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างจากการเรียนทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัว โรงเรียนจัดให้มีการบ้านวันละไม่เกิน 3 วิชา


ถาม : ครูชาวแคนาดา แตกต่างจากประเทศอื่นๆอย่างไร    

ตอบ : ประเทศแคนาดาถือว่าเป็นประเทศต้นแบบของการเรียนระบบ 2 ภาษา คือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส อีกทั้งยังมีการใช้ภาษาอังกฤษที่สำเนียงถูกต้อง ฟังง่าย และมีมาตรฐานทางการศึกษาสูง


ถาม : มีนักเรียน ครู กี่คนต่อห้อง   

ตอบ : - เตรียมอนุบาลศึกษา จำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน/ห้อง ครู  3 ท่าน

         - อนุบาลศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คน/ห้อง ครู  3 ท่าน

         - อนุบาลศึกษาปีที่ 2 - 3  จำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คน/ห้อง ครู  2 ท่าน

         - ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ จำนวนนักเรียนไม่เกิน 30 คน/ห้อง ครู  1 ท่าน


ถาม : โรงเรียนเน้นด้านใดเป็นพิเศษ   

ตอบ : โรงเรียน เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ในสังคมวัฒนธรรมแบบไทย โดยนำวิถีไทย วิถีพุทธ ปรับเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้น และให้ความสำคัญด้านวิชาการ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นให้นักเรียนได้ ปฏิบัติจริง (Action Learning) และใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้อง นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาปรับใช้กับการเรียนการสอน ประกอบกับ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคมแห่งการเรียนรู้และใช้ปัญญา


ถาม : โรงเรียนมีมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างไร

ตอบ : โรงเรียนจัดคุณครูเวรคอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน และนำระบบรับ-ส่งนักเรียนซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับ ใช้ โดยผู้ปกครองที่มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรที่ barcode ก่อนรับนักเรียนทุกครั้งนอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง


ถาม : ผู้ปกครองและครูประจำชั้นจะติดต่อสื่อสารกันอย่างไร   

ตอบ : โรงเรียนมีสารสัมพันธ์, สานสายใย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารกับผู้ปกครองอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถติดต่อพบครูประจำชั้นได้ที่ฝ่ายธุรการในเวลาทำการ


ถาม : โรงเรียนมีโครงการที่จะเปิดถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่    

ตอบ : โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้เนื่องจาก นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเลิศหล้า จะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านวิชาการ และภาษาอังกฤษ มีศักยภาพสูงพอที่จะแข่งขันเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเลิศหล้ามีคุณภาพ มากกว่าการเน้นที่ปริมาณของนักเรียน


ถาม : เมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุด (อ.3, ป.6, ม.3) จะไปเรียนต่อที่ไหน   

ตอบ : เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดของโรงเรียนนักเรียนจะมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ความสามารถด้านภาษา เทคโนโลยี และมี คุณธรรมจริยธรรม สามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ทั้งในโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ หรือศึกษาต่อต่างประเทศ
ถาม : โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างอย่างไร   


ถาม : โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันและอาหารว่างอย่างไร

ตอบ : โรงเรียนจัดให้มีอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน โดยจะมีร้านอาหาร 2 ร้าน มีรายการอาหารที่โรงเรียนควบคุมโภชนาการและคุณภาพ ใน 1 วัน นักเรียนสามารถเลือก 1 ร้าน เพื่อรับประทานอาหารและทานผลไม้ได้ไม่จำกัดจำนวน นอกจากนี้ยังมีอาหารว่างและนมสำหรับนักเรียนในช่วงเวลา 10.00 . และ 13.45.


ถาม : เปิดสอนระดับใดและมีเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนอย่างไร   

ตอบ : เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่มีการสอบเข้า โดยจะรับนักเรียนที่อายุตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด อาจทำ การวัดความรู้พื้นฐานด้านวิชาการเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนในบางกรณี ?โรงเรียน มีนโยบายจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนต้องติดต่อจองที่เรียนล่วงหน้า โดยโรงเรียนจะเปิดให้จองที่เรียนทุกระดับชั้นเป็นการล่วงหน้าทุกๆปี


ถาม : หลักสูตร English Program มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองหรือไม่    

ตอบ : กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าเป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศแคนาดา และยังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการศึกษาดูงาน ของกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในหลักสูตร English Program หลัก สูตรที่โรงเรียนใช้จึงเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับและมีการ พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ให้การรับรองอย่างต่อเนื่องถาม : โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้าง   

ตอบ : โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่เกือบ 15 ไร่ มีอาคารเรียน 4 ชั้น 1 อาคาร อาคารเรียน 5 ชั้น 1 อาคาร อาคารยิมเนเซียม 1 อาคาร สระว่ายน้ำและอาคารประกอบอื่นๆ โดยห้องเรียน ห้องประกอบถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน มีความปลอดภัยสูง มีกล้องวงจรปิด ติดตั้งในห้องเรียนทุกห้องและจุดต่างๆภายในโรงเรียนมากกว่า 120 จุด โรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้โรงเรียนยังนำ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ภายในโรงเรียนเช่นระบบรับ - ส่งนักเรียน ระบบลงเวลาเข้าเรียนด้วย barcode และยังมีระบบ WI-FI ซึ่งเป็น เครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน


ถาม : โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เป็นโรงเรียนประเภทใด ใช้หลักสูตรอะไร

ตอบ : โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในหลักสูตร English Program

Download Brochure !!

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เลขที่ 9/29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

9/29 Prasertmanukij Road, Nawamin Sub-district, Bungkum District , Bangkok 10230

Tel 66 (0) 2-943-9436  Fax 66(0)2-943-9120

E-mail: nawamin@lertlah.com