หลักสูตร ระดับอนุบาลศึกษา
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร- นวมินทร์ ได้พัฒนาหลักสูตรก่อนประถมศึกษาเป็นของโรงเรียนเอง โดยยึดแนวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จัดลำดับขั้นตอนพร้อมทั้งนำมาบูรณาการเป็นหน่วยการเรียน ซึ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (Child Centered) เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Action Learning)

Course kindergarten

หลักสูตร ระดับประถมศึกษา และ หลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียน เลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์์ ทำการบูรณาการหลักสูตรของประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบสองภาษา คือ ถาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ให้เข้ากับหลักสูตรของไทย โดยการศึกษารวบรวมข้อมูล แล้วนำมาวิเคราะห์ตามทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ผนวกกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและชุมชน มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์จนเป็นหลักสูตรของโรงเรียนเลิศหล้าจัดสัดส่วนของเวลาเรียนระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในวิชาวิทยาศาสตร์ = 70:30 ในวิชาคณิตศาสตร์ = 60:40 ในวิชาภาษาอังกฤษ = 85 : 15 และยังจัดสอนวิชาคอมพิวเตอร์, วิชาพลศึกษาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด จึงทำให้หลักสูตรของโรงเรียนมีคุณภาพ เหมาะสมกับนักเรียนและการเปลียนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี ซึ่งจะนำนักเรียนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และการใช้ปัญญา

Course primary

Download Brochure !!

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เลขที่ 9/29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

9/29 Prasertmanukij Road, Nawamin Sub-district, Bungkum District , Bangkok 10230

Tel 66 (0) 2-943-9436  Fax 66(0)2-943-9120

E-mail: nawamin@lertlah.com