ประวัติโรงเรียนเลิศหล้า

  

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เป็น โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์การจัดการศึกษา มากกว่า 20 ปี เพื่อจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาค บังคับพื้นฐาน 9 ปี คือ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยอยู่บนหลักการของปัจจัย และกระบวนการที่ถูกต้องหรือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่พัฒนา ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ การใช้ปัญญา ได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม เพราะผู้บริหารมีความเชื่อในปรัชญาการศึกษา ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา

 

ปรัชญาและนโยบาย

  

โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านคุณธรรม และวิชาการ โดยการประสานความรัก ความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอย่างมั่นคงสม่ำเสมอ


?

1.?? มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง และสังคมวนรวม
2.?? มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และสามารถพัฒนาศักยภาพได้สูงสุดทั้งในด้านวิชาการ
???? และความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
3.?? มุ่งดูแลเอาใจใส่นักเรียนของเราให้มีร่างกายแข็งแรงเติบโตตามวัย ด้วยอาหาร การออกกำลังกาย และพัฒนา
???? อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  

ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ จะเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน ระดับสากลบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้การจัดการศึกษา English Program

โดยครูมืออาชีพที่เหนือชั้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะความสมารถในการแข่งขันด้านวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนในสังคมแห่งการเรียนรู้และการใช้ปัญญาอย่างมีความสุข ผู้ปกครองชุมชนมีความ พึงพอใจและให้ความร่วมมือกับ โรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง

?

ด้านองค์กร

?จัดทำธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2549-2552 เพื่อบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง โดยใช้แผนกลยุทธ์เชิงรุก
?จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ให้เป็นปัจจุบันเอื้อต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
?รักษาระบบดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
?จัดระบบการบริหารด้านธุรการให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
?จัดระบบกำกับติดตามและประเมิน ให้การดำเนินงานต่าง ๆ ตามระบบที่กำหนดไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
??
?ด้านหลักสูตร

?จัดระบบบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นเอกลักษณ์และมาฐานสากลดยการเชื่อมโยงกับแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทั้งในและต่างประเทศ
??
?ด้านผู้บริหาร

?ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก
?ส่งเสริมและพัฒนาผู้ช่วยผู้บริหารให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง
??
?ด้านบุคลากร

?พัฒนาระบบการศึกษา การอบรม แก่บุคลากร เพื่อให้เป็นครูมืออาชีพ เพื่อให้เป็นครูมืออาชีพที่เหนือชั้น
?สร้างบรรยากาศการทำงานแบบกัลยาณมิตรโดยอยู่บนหลักการของเหตุผลเพื่อปลูกฝังบุคลากรมีความรัก
และผูกพันต่อองค์กร
?ส่งเสริมรูปแบบการทำงานเป็นทีมและระบบการพัฒนาบุคลกรให้เป็นมืออาชีพที่เหนือชั้น
?พัฒนาระบบสรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้คุณภาพตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
??
?ด้านนักเรียน

?จัดทำพันธกิจที่เป็นระบบและมีความระเอียดเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน
?จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยมที่พึงประสงค์ในด้านความรับผิดชอบตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต
กตัญญูกตเวทีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
?เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงคุณค่าทางจิตใจด้วยการเสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเต็มใจ
โดยไม่หวัง ผลตอบแทน
?ปลูกฝังให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของความเป็นไทยเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒน ธรรมไทย
?จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิดวางแผนและแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
?ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ คิดแบบองค์รวม คาดการณ์
กำหนดเป้าหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติเหมาะสมกับวัย
?จัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ใฝ่เรียนรักการเรียนรู้ และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
?จัดให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติได้รับประสบการณ์ตรงจากครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา
?จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามอัจฉริยภาพของนักเรียน
?ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านภาษา วิชาการ เทคโนโลยีสู่การแข่งขันทั้ง
ภายใน และภายนอก
?ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาต่าง ๆ
?จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตสามารถพัฒนาในสังคมแห่งการเรียนรู้และใช้ปัญญาอย่าง มีความสุข
?จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีสุนทรียภาพ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
??
?ด้านผู้ปกครอง

?จัดระบบการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพเชิงรุก เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา?

 

 

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เลขที่ 9/29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

9/29 Prasertmanukij Road, Nawamin Sub-district, Bungkum District , Bangkok 10230

Tel 66 (0) 2-943-9436  Fax 66(0)2-943-9120

E-mail: nawamin@lertlah.com