ในกรณีที่นักเรียนมีความจำเป็นต้องหยุดเรียน นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบการลา ดังนี้

1. ลากิจ ต้องส่งใบลากิจล่วงหน้า 1 วัน
2. ลาป่วย ให้โทรศัพท์แจ้งให้โรงเรียนทราบ
3. นักเรียนชาดเรียน 3 วัน ติดต่อกัน โดยไม่ได้แจ้งทางโรงเรียน โรงเรียนจะติดต่อโดยทางโทรศัพท์
4. นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนในภาคการศึกษานั้นจะไม่มีสิทธิสอบปลายภาคยกเว้น
มีเหตุจำเป็นซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆ

บทลงโทษนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
1. คุณครูประจำชั้น พูดคุย หาข้อมูล (บันทึกพฤติกรรม)
2. คุณครูประจำชั้นว่ากล่าวตักเตือน (บันทึกพฤติกรรม)
3. คุณครูประจำชั้นให้ดาวดำ (บันทึกพฤติกรรม)
4. ส่งให้หัวหน้าฝ่ายว่ากล่าวตัดเตือน (บันทึกพฤติกรรม)
5. เชิญผู้ปกครองมาพูดคุย (บันทึกพฤติกรรม)
6. กำกับติดตาม โดยคุณครูประจำชั้นและคุณครูหัวหน้าฝ่าย

บทลงโทษนักเรียนระดับประถมศึกษา
1. ทำผิด 1 ครั้ง ตักเตือน ชี้แจงความผิดกับนักเรียนพร้อมบันทึกพฤติกรรม
2. ทำผิด 2 ครั้ง แยกนักเรียนที่ทำผิดออกจากกลุ่มพร้อมบันทึกพฤติกรรม
3. ทำผิด 3 ครั้ง ครูประจำชั้นแจ้งหัวหน้าฝ่ายให้อบรมตักเตือน และทำทัณฑ์บน โดยให้นักเรียนเขียน
คำมั่นสัญญาลงในแบบบันทึก
4. ทำผิด 4 ครั้ง ครูประจำชั้นแจ้งผู้ปกครอง ทางจดหมาย/จดใส่การบ้าน
***กรณีที่แจ้งกับผู้ปกครองและไม่มีการตอบรับให้ครูประจำชั้นโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองโดยตรง***
5. ทำผิด 5 ครั้ง เชิญผู้ปกครองมาปรึกษาหาแนวทางแก้ไขนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้น
6. ทำผิด 6 ครั้งทำทัณฑ์บนโดยการให้นักเรียนกลับบ้านช้ากว่าปกติ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประมาณ 2 ชั่วโมง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประมาณ 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ ในกรณีที่เกิดการทะเลาะวิวาทให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 4 เป็นอันดับแรก
ในขณะที่นักเรียนถูกลงโทษถึงขั้นที่ 6 จะให้อยู่ในความดูแลของครูประจำชั้น

Download Brochure !!

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

เลขที่ 9/29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

9/29 Prasertmanukij Road, Nawamin Sub-district, Bungkum District , Bangkok 10230

Tel 66 (0) 2-943-9436  Fax 66(0)2-943-9120

E-mail: nawamin@lertlah.com