ระเบียบการลา และการลงโทษนักเรียน

E-mail Print PDF

ระเบียบการลา


ในกรณีที่นักเรียนมีความจำเป็นต้องหยุดเรียน นักเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบการลา ดังนี้
       1. ลากิจ ต้องส่งใบลากิจล่วงหน้า 1 วัน
       2. ลาป่วย ให้โทรศัพท์แจ้งให้โรงเรียนทราบ
       3. นักเรียนชาดเรียน 3 วัน ติดต่อกัน โดยไม่ได้แจ้งทางโรงเรียน โรงเรียนจะติดต่อโดยทางโทรศัพท์
       4. นักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนในภาคการศึกษานั้นจะไม่มีสิทธิสอบปลายภาคยกเว้น
           มีเหตุจำเป็นซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆ 
 บทลงโทษนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
     1. คุณครูประจำชั้น พูดคุย หาข้อมูล (บันทึกพฤติกรรม)
      2. คุณครูประจำชั้นว่ากล่าวตักเตือน (บันทึกพฤติกรรม)
      3. คุณครูประจำชั้นให้ดาวดำ (บันทึกพฤติกรรม)
      4. ส่งให้หัวหน้าฝ่ายว่ากล่าวตัดเตือน (บันทึกพฤติกรรม)
      5. เชิญผู้ปกครองมาพูดคุย (บันทึกพฤติกรรม)
      6. กำกับติดตาม โดยคุณครูประจำชั้นและคุณครูหัวหน้าฝ่าย  
 บทลงโทษนักเรียนระดับประถมศึกษา
      1. ทำผิด 1 ครั้ง ตักเตือน ชี้แจงความผิดกับนักเรียนพร้อมบันทึกพฤติกรรม
      2. ทำผิด 2 ครั้ง แยกนักเรียนที่ทำผิดออกจากกลุ่มพร้อมบันทึกพฤติกรรม
      3. ทำผิด 3 ครั้ง ครูประจำชั้นแจ้งหัวหน้าฝ่ายให้อบรมตักเตือน และทำทัณฑ์บน โดยให้นักเรียนเขียน
          คำมั่นสัญญาลงในแบบบันทึก
      4. ทำผิด 4 ครั้ง ครูประจำชั้นแจ้งผู้ปกครอง ทางจดหมาย/จดใส่การบ้าน
 ***กรณีที่แจ้งกับผู้ปกครองและไม่มีการตอบรับให้ครูประจำชั้นโทรศัพท์แจ้งผู้ปกครองโดยตรง***
      5. ทำผิด 5 ครั้ง เชิญผู้ปกครองมาปรึกษาหาแนวทางแก้ไขนักเรียนร่วมกับครูประจำชั้น
      6. ทำผิด 6 ครั้งทำทัณฑ์บนโดยการให้นักเรียนกลับบ้านช้ากว่าปกติ

•ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประมาณ 2 ชั่วโมง
•ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประมาณ 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ ในกรณีที่เกิดการทะเลาะวิวาทให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 4 เป็นอันดับแรก
               ในขณะที่นักเรียนถูกลงโทษถึงขั้นที่ 6 จะให้อยู่ในความดูแลของครูประจำชั้น

Joomlart