หลักสูตร ระดับประถมศึกษา

E-mail Print PDF

    โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์์ ทำการบูรณาการหลักสูตรของประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบสองภาษา คือ ถาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ให้เข้ากับหลักสูตรของไทย โดยการศึกษารวบรวมข้อมูล แล้วนำมาวิเคราะห์ตามทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตรตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ผนวกกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งนำข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและชุมชน มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์จนเป็นหลักสูตรของโรงเรียนเลิศหล้า

     จัดสัดส่วนของเวลาเรียนระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในวิชาวิทยาศาสตร์ = 70:30 ในวิชาคณิตศาสตร์ = 60:40 ในวิชาภาษาอังกฤษ = 85 : 15 และยังจัดสอนวิชาคอมพิวเตอร์, วิชาพลศึกษาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด จึงทำให้หลักสูตรของโรงเรียนมีคุณภาพ เหมาะสมกับนักเรียนและการเปลียนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี ซึ่งจะนำนักเรียนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และการใช้ปัญญา 
  
   

Joomlart