foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2561

Download Brochure !!

กิจกรรมพิเศษวันเสาร์ Saturday Classes & Activites 10/02/61

คนเก่งประจำเลิศหล้า

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-Net เต็ม 100 คะแนน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเลิศหล้าคนเก่ง จากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2553
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเลิศหล้าคนเก่ง
ขอแสดงความยินดีกับด.ช.สิรภาพ ครองอภิรดี และด.ญ.สิริมนต์ สัพโส
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.สิรภพ ครองอภิรดี และ ด.ญ.พัทธานันท์ เกษสุรินทร์ชัย
ขอแสดงความยินดีกับน้องเพรซ และน้องปูม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเลิศหล้าคนเก่ง
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปาณัท บุณยรังค์
ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนเลิศหล้า
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกอล์ฟ