foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2561

Download Brochure !!

กิจกรรมพิเศษวันเสาร์ Saturday Classes & Activites 10/02/61

นักเรียนของโรงเรียนเลิศหล้า จะรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ที่โรงเรียนเพราะเราได้จัดบรรยากาศของโรงเรียนให้ เปรียบเสมือนเป็นบ้านที่สอง ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยได้จัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม อย่างมีระบบ
 
ห้องสมุด  , อาคารหอประชุม สระว่ายน้ำ โรงยิม สนามเด็กเล่น
 
โรงเรียน เลิศหล้าจัดสรรงบประมาณพิเศษ โดยดำเินินการจัดทำบ่อบอลขึ้นใหม่ สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลได้ใช้เพื่อประโยชน์ในการเส่นเสริมทักษะ พัฒนากล้ามเนื้อ และ สำหรับบ่อบอลที่โรงเรียนจัดทำขึ้นมาใหม่นี้ มีความสวยงาม สีสันสดใส  มีเครื่องเล่นประกอบในบ่อบอลที่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก  เน้นความโล่ง โปร่ง มีพื้นที่วิ่งออกกำลังกายที่ปลอดภัย ทำให้นักเรียนได้มีพื้นที่เล่นได้อย่างสนุกสนาน ได้ประโยชน์ต่อการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ และคุณครูดูแลได้อย่างทั่วถึง


ส่วนห้อง เพลย์แลนด์ชั้น 5 ได้ดำเนินการปรับปรุง โดยการเปลี่ยนเบาะ และชุดยิม เพื่อให้มีสีสันสดใส และจัดมุมการเล่นเพื่อเสริมทักษะให้กับนักเรียนในการเล่นในห้องเพลย์แลนด์

นอก จากนี้ได้จัดระบบไฟฟ้า ให้แสงสว่างที่มากขึ้น และการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ  นักเีรียนจะได้ใช้ห้องเพื่อพัฒนาการทางร่างกาย อามรมณ์ อย่างปลอดภัย

ด้าน การดูแลเรื่องความปลอดภัย โรงเรียนติดตั้งถังดับเพลิงไว้ทุกชั้นของอาคารเรียน การขึ้นลงบันไดของนักเรียนจะมีสัญลักษณ์ ขึ้น-ลง มีคุณครูเวรประจำวันดูแลความปลอดภัย เช้า กลางวัน เย็น และพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม โรงเรียน มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดบรรยากาศโดยรอบโรงเรียนให้สวยงาม ไปด้วย ไม้ประดับ ไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นมีสวนหย่อม มีป้ายคำขวัญ สุภาษิตต่างๆติดตามอาคาร