foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2561

Download Brochure !!

กิจกรรมพิเศษวันเสาร์ Saturday Classes & Activites 10/02/61

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
( เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา ) 

           โรงเรียนเลิศหล้า เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้ปกครองคงต้องการเลือกโรงเรียนที่เดินสายกลาง โดยนักเรียนมาเรียนรู้ด้วยความสุข สนุกสนาน นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน ( Child Centered ) มีการหล่อหลอมหลักสูตรและวิธีการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างเป็นองค์รวม หรือที่เรียกว่า บูรณาการ ( Integration Methodology ) และที่สำคัญ สามารถเรียนต่อเนื่องในระดับอนุบาลศึกษาถึงประถมศึกษา โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดการศึกษามุ่งเน้นที่ การศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีงาม โดยมีความเชื่อมั่นในการสร้างรากฐานให้คุณภาพชีวิตที่ดีต่อเยาวชนเพื่อให้เป็นคนโดยสมบูรณ์ สร้างให้เด็กเป็น คนดี คนเก่ง และมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม โดยแทรกการเสริมสร้าง อุปนิสัยที่ดีงาม จริยพิสัยในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเห็นว่าคนดีอยู่ร่วมกับผู้ใด สถานที่ใดก็บังเกิดแต่ความสุข

          โรงเรียนเลิศหล้า เป็นโรงเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 2 รูปแบบ คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และ หลักสูตรนานาชาติ ในแต่ละหลักสูตรเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้นตลอดปีการศึกษา ซึ่งรายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้
 
หลักสูตรนานาชาติ( International Program)
ระดับอนุบาล

รับสมัครนักเรียน ระดับ Kindergarten ( K1 - 3 ) อายุ 3 - 5 ขวบ จำนวนนักเรียน ไม่เกิน 12 คน / ห้อง
การรับสมัคร เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา
การรับสมัคร เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา
รับสมัคร วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 – 15.30 น.

เอกสารการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พร้อมของบิดา - มารดา
2. สำเนาใบเกิดนักเรียน ( ถ้าเป็นคนต่างชาติให้สำเนาหนังสือเดินทางของ นักเรียน พร้อมของบิดา – มารดา )
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป
4. รูปถ่ายนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองและครอบครัวขนาด 4 X 6 นิ้ว 2 รูป
5. สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนามสกุล นักเรียน – บิดา – มารดา ( ถ้ามี )
6. เอกสารการรับเป็นบุตรบุญธรรม (ในกรณีที่รับ เด็กมาอุปการะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง)
7. สมุดพกและใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
8. สำเนาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ( ถ้ามี )
9. ระเบียนสะสม
10. ใบ ป.04 ( หลักฐานแสดงผลการเรียน สำหรับนักเรียนย้ายหรือออกจากโรงเรียนก่อนจบ
หลักสูตร ระดับประถมศึกษา )
11. เอกสารสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน พร้อมของบิดา – มารดา หรือผู้ได้รับมอบอำนาจ ( ถ้ามี )

การจัดชั้นเรียน

อนุบาล จัดตามระดับอายุและตามความพร้อมของนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1 แยกนักเรียนตามระดับอายุ
ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 แยกนักเรียนตามความ พร้อมและพัฒนาการ

ระยะเวลาเรียน ใน 1 ปีการศึกษามี 2 ภาค คือ
ภาคต้น เดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน
ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
เวลาเรียนระหว่าง เวลา 08.30 น. – 15.30 น. จันทร์ – ศุกร์
สำหรับช่วงปิดภาคเรียน จะมีการเปิดสอนเสริม ดังนี้
ช่วงปิดเทอมต้น เดือนตุลาคม
ช่วงปิดเทอมปลาย เดือนเมษายน


การรับ - ส่งนักเรียน
ส่งนักเรียนด้วยตัวเอง ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
รับนักเรียนด้วยตัวเอง ได้ตั้งแต่เวลา 15.45 น. เป็นต้นไป
ใช้บริการรถโรงเรียนรับ - ส่งนักเรียน

โรงเรียนมีรถรับ - ส่งนักเรียน สำหรับบริการผู้ปกครองที่ไม่สามารถรับ - ส่งนักเรียนได้ด้วยตัวเองและเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบนท้องถนน โรงเรียนจึงได้จัดบริการรถรับ - ส่งนักเรียน รถรับส่งทุกคันเป็นรถตู้ปรับอากาศ มีคุณครูดูแลประจำรถ มีโทรศัพท์มือถือประจำรถรับ - ส่งนักเรียนเพื่อการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ ค่าบริการรถโรงเรียนรับ - ส่งนักเรียน คิดตามระยะทางที่รับ - ส่งนักเรียน

กรุณารับ - ส่งนักเรียนตรงต่อเวลา และนำบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงทุกครั้งที่มาติดต่อรับนักเรียน หรือติดต่อกับโรงเรียน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของบุตรหลานของท่านเอง