foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2561

Download Brochure !!

Statistics

Visitors
12
Articles
173
Web Links
6
Articles View Hits
816862

กิจกรรมพิเศษวันเสาร์ Saturday Classes & Activites 10/02/61

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรนานาชาติ


โรงเรียนเลิศหล้าหลักสูตรนานาชาติเป็นโรงเรียนแห่งแรก และแห่งเดียวในย่านนี้ ที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ตั้งแต่ Kindergarten 1 - Primary 6 โดยคณาจารย์จากต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการสอนโดยตรงในระดับปริญญาตรีขึ้นไปมาทำการสอน ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ "Immersion Methodology"

สำหรับแนวการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาตินั้นจะใช้หลักสูตรของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและของมหาวิยาลัยมานิโทบา ประเทศแคนาดามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกๆ วิชา ยกเว้น ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย พุทธศาสนา และ ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาวิชาการต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติซึ่งจะติดตัวนักเรียนตลอดไป ไม่ใช่การเรียนแบบแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือ การเรียนแบบท่องจำ ( Rote Learning ) แต่เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนรับรู้เป็นภาษาอังกฤษ ( Perception in English ) คิดเป็นภาษาอังกฤษ ( Think in English ) ให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่าเทียมกับการใช้ภาษาไทย เป็นการเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่สองอย่างแท้จริง มิใช่การเรียนภาษาอังกฤษโดยถือเสมือนหนึ่งเป็นวิชาใดวิชาหนึ่งอย่างในระบบการศึกษาปัจจุบัน


นอกเหนือไปจากการเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีเอกภาพและเป็นระบบอย่าง ( Whole Language Approach ) ซึ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) ใช้เทคนิควิธีการให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน โดยการบูรณาการหลอมรวมองค์ความรู้เข้าด้วยกัน และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ( Child-Centred Learning ) เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมุ่งส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียนให้โดดเด่น ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มพูนสติปัญญาควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยที่รักการเรียนรู้ รักการทำงาน ฝึกให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัย ฝึกจิตใจให้มีความเมตตา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เปิดกว้างให้รับรู้โลกของสังคมภายนอก อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนโรงเรียนเลิศหล้ามีพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมบูรณ์ครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพ โดยภายในห้องเรียนและห้องประกอบอื่นๆ ได้จัดบรรยากาศที่เสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้ เพรียบพร้อมไปด้วยวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อต่างๆ ทั้งของจริงและจำลองเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำระบบ กระบวนการวัดและประเมินผลที่เป็นมาตราฐานสากลมาใช้กับนักเรียนนานาชาติทุกคน

นักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถไปศึกษาต่อต่างประเทศและในโรงเรียนนานาชาติในประเทศโดยไม่ถูกลดชั้น รวมทั้งศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศ โดยนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

โรงเรียนเลิศหล้าหลักสูตรนานาชาติได้วางเป้าหมายเพื่อการพัฒนานักเรียนหลักสูตรนานาชาติ ดังนี้
• มุ่งพัฒนาให้นักเรียน มีความรู้ เกิดทักษะและทัศนคติในอันที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปในอนาคต โดยการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่เป็นเลิศ และมีความรู้ความเข้าใจในระดับนานาชาติ
• มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนมีความคิดริเริ่ม มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม และบ่มเพาะให้เกิดทักษะในการคิดค้นระดับที่สูงขึ้นไป อันเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถเผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
• มุ่งพัฒนาให้นักเรียนรักการทำงาน ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้นักเรียนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการค้นคว้ารวบรวมหาข้อมูล รู้จักวิเคราะห์และประเมินข้อมูลต่างๆ รวมทั้งนำเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายหน้าชั้นเรียน การทำรายงานและโครงงานต่างๆ หรือการแสดงออกในรูปแบบอื่นๆ
• มุ่งพัฒนาให้นักเรียน รู้จักตัวของตัวเอง อบรมสั่งสอนให้เป็นคนมีระเบียบวินัย เพื่อพัฒนาจิตใจและสติปัญญา
• มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเข้าถึงจิตใจหรือความต้องการของผู้อื่น สนใจใยดีต่อเพื่อนมนุษย์ ให้รู้ จักความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพื่อจะได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ต่อโรงเรียน และต่อชุมชน
• มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเปิดกว้าง ให้รับรู้และมีความอดทน อดกลั้น ต่อวัฒนธรรมอันหลากหลาย รวมทั้งความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันออกไป