foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2561

Download Brochure !!

กิจกรรมพิเศษวันเสาร์ Saturday Classes & Activites 10/02/61

คำขวัญ ปรัชญา นโยบาย

คำขวัญ

       " เลิศล้ำคุณธรรม เลิศหล้าวิชาการ "

ปรัชญาโรงเรียน

         โรงเรียนเลิศหล้า มุ่งพัฒนาเยาวชน ให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านคุณธรรมและวิชาการโดยการประสานความรัก ความเข้าใจ และความร่วมมือระหว่างคุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนอย่างมั่นคงสม่ำเสมอนโยบาย

  • 1. มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม
  • 2. มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความอดทนขยันหมั่นเพียร และสามารถพัฒนาศักยภาพได้สูงสุดทั้งในด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
  • 3. มุ่งสนับสนุนให้นักเรียน มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และเทคโนโลยีได้อย่างเต็มศักยภาพ
  • 4. มุ่งดูแลและเอาใจใส่ให้นักเรียนทุกคน มีร่างกายแข็งแรง เติบโตตามวัย
  • 5. มุ่งปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิต ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ