foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2561

Download Brochure !!

กิจกรรมพิเศษวันเสาร์ Saturday Classes & Activites 10/02/61

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเลิศหล้า มุ่งพัฒนาระบบการบริหารเข้าสู่มาตรฐานสากล เป็นผู้นำในการจัดการ การสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และสรรค์สร้างให้นักเรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้พื้นฐาน ทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ร่าเริง แจ่มใส รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แนวบูรณาการ เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมความสามารถพิเศษ โดยประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน


พันธกิจ

1. จัดทำธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนาโรงเรียน ให้สอดคล้องกับปรัชญา นโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของโรงเรียน
2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชน
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4. สรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
5. จัดอบรมภายในภายนอก และส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ
6. จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากครูชาวต่างประเทศ
7. จัดการเรียนการสอนแนวบูรณาการ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
8. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
10. จัดกิจกรรมสนับสนุน ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
11. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้นักเรียนเห็นคุณค่า และความสำคัญของความเป็นไทย
12. ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึง การอนุรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
13. จัดอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเรียน และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
14. จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย รู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุข
15. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ตามความเหมาะสม


เป้าหมาย

1. นักเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
2. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ และรู้จักเลือกสรรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
3. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และนำไปใช้ในวิถี่ชีวิตได้อย่างเหมาะสม
4. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพ อนามัย มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
6. นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม จริยธรรม
7. นักเรียนเห็นคุณค่า มีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทย
8. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
9. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
10. นักเรียนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม
11. ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างเหมาะสม
12. โรงเรียนพร้อมเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
13. โรงเรียนพร้อมเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
14. โรงเรียนเข้าสู่ระบบ การประกันคุณภาพทางวิชาการ เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก จากต่างประเทศทั่วโลก
15. ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมที่เหมาะสม พึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียน