โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ซ้อมอพยพหนีภัย ครั้งที่ 1 ปี 2562

โรงเรียนจัดซ้อมอพยพหนีภัยเป็นประจำทุกปีการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2562 เริ่มซ้อมอพยพหนีภัยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยรูปแบบในการซ้อมครั้งแรกนี้ จะไม่มีการบอก ซักซ้อมหรือเตรียมตัวล่วงหน้า เพื่อทดสอบความรู้เดิมจากการฝึกซ้อมของทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา เป็นการวัดความรู้ ความพร้อมของคุณครู นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 
.
หลังจากการซ้อมครั้งที่ 1 นี้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการครูมีการประชุมสรุปปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน และจะมีการอบรม วิธีการอพยพหนีภัยรายชั้นอีกครั้ง เพื่อเป็นการย้ำเตือน และปรับปรุงแก้ไข จากการซ้อมครั้งแรกให้ดียิ่งขึ้น
ดูเพิ่มเติม :