โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

Play and Learn is PLEARN (Our Solar System)

บรรยากาศการเรียนรู้แบบบูรณาการ "Play and Learn is PLEARN" เกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล (Our Solar System) ของนักเรียนชั้น P5 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดาวเคราะห์ต่างๆ และลำดับของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล ซึ่งคุณครูชาวต่างชาติผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่นักเรียนสนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาสรุปเป็นรายงาน พร้อมนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับเพื่อนๆร่วมชั้นตลอดจนร่วมกันประดิษฐ์ชิ้นงาน "planets book" เพื่อบันทึกข้อมูลและสาระที่ได้เรียนมาอีกด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม :