โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนเลิศหล้าขอนำเสนอประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างภาคเรียนที่ผ่านมาค่ะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมฯ ฝ่ายวิชาการได้จัดเตรียมแผนการสอน โดยใช้เนื้อหาวิชาการตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเฉพาะของสถานศึกษาเป็นหลัก และจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียนนั้นๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการฟังการบรรยาย การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การออกแบบและจัดทำโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสร้างผลงานศิลปะ ฯลฯ ซึ่งนอกจากจะทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้อย่าลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการฝึกทักษะด้านต่างๆ ฝึกการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่นักเรียนอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะ
For our primary-level students, Lertlah School’s teaching staff had prepared their lesson plans by focusing on the contents from both core and institutional curricula, and apply them through a variety of class activities, such as lectures, research and assignments, hands-on practice, project design and execution, scientific experiments, creation of artworks, etc. which appropriately complement the materials being studied. By learning this way, students not only can understand the content more clearly and thoroughly, but they will also get to practice necessary skills of critical thinking, researching, technical skills and exercising their creativity among others.
ดูเพิ่มเติม :