โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT

วันที่ 28 กันยายน 2565
เรื่อง   ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT
เรียน   ผู้ปกครองทุกท่าน

          ขณะนี้ภาครัฐได้ประกาศลดระดับโควิด-19 ให้เป็นเพียงโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และให้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ ATK เฉพาะผู้ที่แสดงอาการ อย่างไรก็ตามโรงเรียนยังคงไว้ซึ่งมาตรการความปลอดภัยตามมาตรการ DMHT คือ Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ทั้งนี้เพื่อสุขลักษณะของนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครูและบุคลากรของโรงเรียน ขอให้ผู้ปกครองสบายใจและไว้วางใจในมาตรการการจัดการของโรงเรียน

ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

ดูเพิ่มเติม :