เกี่ยวกับโรงเรียน

" โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์การจัดการศึกษา
มากกว่า 20 ปี "

เพื่อจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษา
ภาคบังคับพื้นฐาน 9 ปี คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยอยู่บนหลักการของปัจจัย และกระบวนการที่ถูกต้องหรือสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จัดการศึกษาให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่พัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ การใช้ปัญญาได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม เพราะผู้บริหารมีความเชื่อในปรัชญาการศึกษาที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ประเภทของโรงเรียน เป็นโรงเรียนสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ