วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ในปีการศึกษา 2560 - 2564 โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์
จะเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐานระดับสากล

บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้
การจัดการศึกษา English Program โดยครูมืออาชีพที่เหนือชั้น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะความสามารถในการแข่งขันด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาตนในสังคมแห่งการเรียนรู้และการใช้ปัญญาอย่างมี
ความสุข ผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือกับโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

 • ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 • ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการสอนระดับสากล มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นผู้นำองค์กรความรู้ด้าน การศึกษา English Program เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์
  แหล่งความรู้และภูมิปัญญาทั้งในละต่างประเทศ
 • ส่งเสริมระบบการบริหารด้านธุรการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ส่งเสริมการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี ให้ทันสมัย และเอื้อต่อการทำงานและ การจัดการเรียนการสอน
 • สนับสนุนและคงไว้ซึ่งระบบการดูแลและพัฒนาด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีแผนกลยุทธ์ที่หลากหลายในการนำองค์กรสู่สากล
 • ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสังคมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การแสดงหาความรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
  และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะทางด้านภาษา วิชาการ และเทคโนโลยี มีความสามารถในการแข่งขัน
 • ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถพัฒนาตนในสังคมแห่งการเรียนรู้ และการใช้ปัญญาอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เหมาะสมตามวัย
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีระบบการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้ปกครอง