โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

โรงเรียนเลิศหล้าให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนเลิศหล้า โดยผู้อำนวยการอาจารย์อัชฌา เสียงหลาย และอาจารย์วิภาวี ปาลเดชพงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ( Office of the Private Education Commission ) ผู้กรุณามาเยือนโรงเรียน เพื่อสนับสนุนแนะนำ และกำกับติดตามเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมของนักเรียน ตลอดจนการตรวจสอบงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเยี่ยมโรงเรียนเลิศหล้าในวันนี้คณะผู้มาเยือนได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการดำเนินงานของโรงเรียนเลิศหล้า ว่าเป็นไปตามปรัชญาการจัดการศึกษา และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ สมกับเกียรติยศของโรงเรียนซึ่งได้รับคำแนะนำการตรวจประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( Office of National Education Standards and Quality Assessment ) ในระดับดีมาก จากการตรวจที่ผ่านมาทั้ง 3 ครั้ง โรงเรียนขอขอบคุณคณะตัวแทนทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :