โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

กิจกรรมเลิศหล้าแฟร์ (Lertlah Fair)

กิจกรรม Lertlah Fair ที่โรงเรียนจัดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เป็นกิจกรรมที่บูรณาการแต่ละกลุ่มสาระวิชาเข้าด้วยกัน รูปแบบของกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นประถมถึงมัธยม รู้จักคัดสรร รู้จักความพอเพียง โดยการนำสิ่งของที่เหลือใช้และเกินความจำเป็นภายในบ้าน รวมทั้งการทำอาหารและเครื่องดื่ม มาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ยังมีซุ้มศูนย์ปฏิบัติการด้านการเกษตร โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำพืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ มาร่วมจำหน่าย และเพิ่มเติมสีสันความบันเทิงของงาน ด้วยเวทีการแสดง ดนตรี ร้อง เล่น เต้น รำ 
.
กิจกรรม Lertlah Fair ฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักการซื้อ-ขาย การวางแผน จัดการ กำไร-ขาดทุน รู้จักแบ่งปัน การให้อภัย มีน้ำใจ เรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในสังคมแวดล้อมได้อย่างมีสติ มีความสุข 
.
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนบุตรหลาน ในการเรียนรู้กิจกรรม Lertlah Fair ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ดูเพิ่มเติม :