โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่เข้าร่วมประกวดผลงานสถานศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่เข้าร่วมประกวดผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอแสดงความยินดีกับแม่ครูระดับปฐมวัยทั้ง 22 ท่าน ที่ได้เข้าร่วมประกวดผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยคุณครูทั้ง 22 ท่าน ได้นำเสนอผลงานที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรม การบริหาร การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งด้านวิชาการ สื่อเทคโนโลยีและการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ให้สอดคล้องกับเด็กไทยในยุคปัจจุบัน และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็น Best Practices ได้ ทั้งนี้อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน อีกทั้งยังกล่าวชื่นชมคณะครูทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองให้แก่เพื่อนครูต่อไปค่ะ

ดูเพิ่มเติม :