Lertlah School Phetkasem Road

กิจกรรม Master of Ceremony Contest 2019

โรงเรียนเลิศหล้าจัดกิจกรรม Master of Ceremony Contest 2019 สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 10 - 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันดังมีรายชื่อต่อไปนี้ค่ะ

รางวัลชนะเลิศ
1. ด.ญ.นริศรา ชุง ( น้องเจสซิก้า ) ชั้น อ. 3/2
2. ด.ญ. ศุภวนิดา ปรัชญนันท์ (น้องอันย่า) ชั้น อ. 3/2

รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ1
1. ด.ญ.ลันน์ลลิน สุขเจริญตระกูล (น้องลั้นลา) ชั้น K. 3/1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2
1. ด.ญ พราวรินท์ จูห้อง (น้องนีน่า) ชั้น อ. 3/2

More :