คำขวัญ ปรัชญา และนโยบาย

คำขวัญ

เลิศล้ำคุณธรรม เลิศหล้าวิชาการ

ปรัชญาโรงเรียน

“โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม” มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านคุณธรรม
และวิชาการ โดยการประสานความรัก ความเข้าใจ และความร่วมมือ ระหว่างคุณครู ผู้ปกครอง
และนักเรียนอย่างมั่นคงสม่ำเสมอ

นโยบาย

  • มุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม
  • มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความอดทนขยันหมั่นเพียร และสามารถพัฒนาศักยภาพได้สูงสุด ทั้งในด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
  • มุ่งดูแลและเอาใจใส่ให้นักเรียนทุกคนมีร่างกายแข็งแรง เติบโตตามวัยด้วยอาหาร การออกกำลังกาย
    การพัฒนาต่างๆ อย่างเต็มที่