วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเลิศหล้ามีระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล จัดการเรียนการสอนโดยครูมืออาชีพด้วยกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข คือเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นเลิศทางวิชาการ เชี่ยวชาญภาษา ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีความเป็นไทย มีการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ

พันธกิจ

 • พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรเต็มศักยภาพ
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและร้เท่าทันเทคโนโลยีและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และความบันเทิงได้
 • ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักการแสวงหาความรู้ และรักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
 • ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
 • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขอนามัยและสุขภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส และรักการมาโรงเรียน
 • ปลูกฝังผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม และยอมรับวัฒนธรรมอื่น
 • พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม และความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
 • พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 • พัฒนางานการบริการให้มีประสิทธิภาพและดูแลอาคารสถานที่ให้สวยงาม มั่นคงแข็งแรง จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
 • จัดกิจกรรมเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล