เกี่ยวกับโรงเรียน

ปีการศึกษา 2537

 • เป็นปีแรกที่เปิดทำการเรียนการสอน มีอาคารเรียน 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง สระว่ายน้ำ 1 สระ ในเนื้อที่ 3 ไร่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2538

 • เปิดอาคารเรียนหลังที่ 2 และขยายระดับเรียนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2539

 • โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 5 และเปิดสอนหลักสูตร
  นานาชาติ (International Program) ในระดับอนุบาล 1 (K1) ถึง
  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (P1) ซึ่งสอนโดยคณะครูชาวต่างประเทศที่มีคุณวุฒิ
  และประสบการณ์

ปีการศึกษา 2540

 • มีชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และสร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 ในเนื้อที่ 2 ไร่เศษ เป็นอาคารเรียน 6 ชั้น มีห้องเรียน และห้องประกอบการเรียน 90 ห้อง
  แต่ละห้องมีห้องน้ำในตัว

ปีการศึกษา 2541 - 2542

 • เปิดอาคารเรียนหลังที่ 3 พร้อมเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน

ปีการศึกษา 2543

 • เปิดทำการสอน โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในการสื่อสารในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
 • สร้างสนามกีฬากลางแจ้งและสนามกีฬาในร่มที่อาคารเรียนหลังที่ 3

ปีการศึกษา 2544

 • สร้างสนามกีฬาในร่ม ปรับปรุงพื้นทางเดิน กำแพง บริเวณโรงเรียน หลังคาทางเดินระหว่างอาคาร หลังคาสระว่ายน้ำ พร้อมปรับปรุงสระว่ายน้ำใหม่
 • สร้างที่พักสำหรับผู้ปกครอง ที่พักพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ขยายพื้นที่และสร้างสวนวิทย์-คณิต ที่อาคารเรียนหลังที่ 1 - 2

ปีการศึกษา 2545

 • ขยายโรงเรียนใหม่ ไปยังโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมเข้าสู่ระบบ
  การประกันคุณภาพภายใน เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 • ปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 2 ทาสีอาคาร ปรับปรุงกันสาดหน้าอาคาร ปูพื้นสนาม และสร้างหลังคาสวนวิทย์ - คณิต
 • โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานขั้นสูงสุด (ดี) ในทุกมาตรฐานทั้ง 14 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้ จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาระดับสูง และการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐของประเทศแคนาดา ดังนี้
  1. An Associate School Affiliated with Ministry of Manitoba Education, Training and youth, Canada
  2. Educational and Academic Exchanges with the University of Manitoba, Canada

ปีการศึกษา 2546

 • รับรองมาตรฐานจากภาครัฐของประเทศแคนาดา พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่

ปีการศึกษา 2547

 • โรงเรียนและผู้บริหารได้รับรางวัลดีเด่น ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยจากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ปีการศึกษา 2548

 • ขยายโรงเรียนใหม่ในกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า
 • นำแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2549

 • ขยายกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าใหม่ที่โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์
 • โรงเรียนเลิศหล้าผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย รอบสองได้รับคุณภาพดีมากทุกมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. (วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2549)