คำถามเกี่ยวกับโรงเรียน

กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า เป็นโรงเรียนประเภทใด มีกี่สาขา ใช้หลักสูตรอะไร ?

กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ มี 3 สาขา คือ โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก และโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดทำการสอนเป็น English Program

เปิดสอนระดับใดและมีเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนอย่างไร ?

เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่มีการสอบเข้า โดยจะรับนักเรียนตามเกณฑ์อายุที่โรงเรียนกำหนด อาจจะทำการวัดความรู้ขั้นพื้นฐานด้านวิชาการเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนในบางกรณี โรงเรียนมีนโยบายจำกัดจำนวนนักเรียนต่อห้อง ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ต้องติดต่อจองที่เรียนล่วงหน้า โดยโรงเรียนจะเปิดให้จองที่เรียนทุกระดับชั้นเป็นการล่วงหน้าทุกๆ ปี

หลักสูตร English Program มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองหรือไม่ ?

กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศแคนาดา และยังได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านศึกษาดูงานของกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในหลักสูตร English Program หลักสูตรที่โรงเรียนใช้จึงเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับ และมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ให้การรับรองอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร English Program เป็นอย่างไร สัดส่วนการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ มากน้อยแค่ไหน ?

โรงเรียนใช้เทคนิคการสอนที่เรียกว่า Immersion Methodology เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้นักเรียนคุ้นเคยกับการใช้ภาษา โดยจัดสัดส่วนการเรียนเป็นภาษาอังกฤษครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนทั้งหมด ดังนี้

  • ระดับเตรียมอนุบาล – ระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศครึ่งวัน ภาษาไทยกับครูไทยครึ่งวัน
  • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program) โดยนำหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน มีคุณครูชาวต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการสอนใน 5 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสัดส่วนในการจัดเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน
    ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

ครูชาวต่างประเทศ ใช้ครูเอเชียหรือไม่ ?

โรงเรียนมีนโยบายที่ชัดเจนที่ไม่ใช้ครูชาวต่างประเทศที่เป็นครูเอเชีย โดยจัดครูชาวต่างประเทศที่เป็น Native English Speaker เข้าสอนติดต่อกันมากว่า 15 ปี
โดยร่วมมือกับสถานศึกษาชั้นนำหลายแห่งในประเทศแคนาดา เพื่อคัดเลือกครูชาวต่างประเทศเข้าสอน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยมีวิธีธรรมชาติ
และฝึกทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง

โรงเรียนเน้นด้านใดเป็นพิเศษ ?

โรงเรียนเน้นวิชาการและเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา ภายใต้สังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่เป็นไทย โดยนำวิถีไทย วิถีพุทธ ปรับเข้าไปใน
กระบวนการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนโดยเน้นและให้ความสำคัญด้านวิชาการผ่านกระบวนการที่หลากหลายให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง (Action Learning)
และใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารอย่างถูกต้อง นำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาปรับใช้กับการเรียนการสอน ประกอบกับการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในสังคมแห่งการเรียนรู้และใช้ปัญญา