ผลงานและความภาคภูมิใจ

25 ปีแห่งคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเลิศหล้าสู่การเป็นผู้นำ English Program School และมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยนำเทคนิคการสอนที่เรียกว่า “ English Immersion Methodology ” จากประเทศแคนาดามาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาที่สองอย่างเป็นธรรมชาติ และเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สูงขึ้น โรงเรียนเลิศหล้าจึงจัดหลักสูตร GrapeSEED English Communication Solution ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการใช้ภาษาอังกฤษให้มีความเป็นเลิศ กล้าพูด กล้าแสดงออก ใช้ภาษาได้เสมือนเจ้าของภาษา โรงเรียนเลิศหล้ามีความภาคภูมิใจพอสรุปได้ดังต่อไปนี้

 • โรงเรียนเลิศหล้าเป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศแคนาดา
  • An Associate School Affiliated with Ministry of Manitoba, Citizenship and Youth, Canada (MECY)
  • Educational and Academic Exchanges with the University of Manitoba, Canada
 • ได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของการศึกษาดูงานในกลุ่มโรงเรียนเอกชนที่เปิดโครงการ “English Program”
 • เป็นโรงเรียนต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ดีมีคุณภาพด้วยสื่อการสอน “GrapeSEED English Communication Solution” มีโรงเรียนเอกชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งครูไทย และครูชาวต่างประเทศ เข้ามารับการอบรม ศึกษาดูงานด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
 • เป็นศูนย์กลางในการจัดส่งนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย โรงเรียนจากต่างประเทศให้ความสนใจส่งนักเรียนมาร่วมเรียนในห้องเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา
 • ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น
 • ได้รับรางวัลโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (International Standard Education Accreditation” ประจำปีการศึกษา 2557 รอบแรก และรอบที่สองประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยคะแนนสูงสุด “ระดับดีเยี่ยม”
 • ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงเรียนที่มีความสะอาดและการจัดสิ่งแวดล้อมในโครงการ “ Clean and Green” ระดับดีมาก จากกรุงเทพมหานคร
 • ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ
 • ได้รับรางวัลครูบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ
 • ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน