กฎระเบียบเรื่องรถรับ-ส่งนักเรียน

เพื่อให้บริการรถรับ – ส่งนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรออกระเบียบ เพื่อควบคุมให้รถทุกคัน
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน คือ

 • ให้รถรับ – ส่ง นักเรียนทุกคันปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง
 • จัดหาอุปกรณ์การดับเพลิงไว้ประจำรถดังนี้
  • – เครื่องดับเพลิง
  • – ชะแลงเหล็ก
  • – ค้อนทุบกระจก
 • จะต้องมีเครื่องปรับอากาศ วิทยุเทปที่ใช้งานได้ดี รวมทั้งการใช้โทรศัพท์มือถือโทรแจ้งโรงเรียน เมื่อส่งนักเรียนคนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยเป็นประจำทุกวัน
 • จะต้องเตรียมน้ำดื่ม และกระดาษเช็ดมือสำหรับนักเรียนไว้ประจำทุกคัน
 • รถทุกคันจะต้องเขียนชื่อโรงเรียน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์โดยมีขนาด, สี, แบบตัวอักษรตามที่โรงเรียนเลิศหล้ากำหนดเท่านั้น
 • จะต้องให้คุณครูที่ประจำรถ รับ – ส่งนักเรียนจากมือของผู้ปกครองทุกครั้ง และให้คำนึงถึงตลอดเวลาว่านักเรียนทุกคนเป็นบุตรหลานของเรา
 • จะต้องมีวาจาที่สุภาพ ยิ้มแย้ม ทั้งต่อผู้ปกครองและนักเรียนเสมอ การแต่งกายต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบฟอร์มที่จัดให้
 • จะต้องตรวจรักษาสภาพรถเป็นประจำทุกวันก่อนจะออกรับ – ส่งนักเรียน
 • จะต้องทำประกันอุบัติเหตุชั้น 1 ทุกคัน ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี
 • ช่วงขณะเวลารับ – ส่ง นักเรียนทางรถโรงเรียนไม่มีสิทธิ์รับ – ส่งบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ปกครองเด็ก
 • จะต้องพยายามรักษาเวลาในการเดินทางรับ – ส่งนักเรียนให้อยู่ในเวลาที่นัดผู้ปกครองทุกวัน และจะต้องรับส่งนักเรียนให้ครบทุกคน โดยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
 • ในขณะปฏิบัติหน้าที่หรืออยู่ในบริเวณโรงเรียนพนักงานขับรถห้ามสูบบุหรี่ และเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาด
 • อัตราความเร็วในการขับรถไม่เกิน 60 กม./ชม. และขับรถด้วยความไม่ประมาท
 • จัดให้มีการตรวจสภาพร่างกายเกี่ยวกับสารเสพติดจากโรงพยาบาล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ก่อนออกสำรวจเส้นทาง