หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ

โรงเรียนเลิศหล้าจัดหลักสูตรผสมผสานระหว่างหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศแคนาดาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในระดับสากลภายใต้วัฒนธรรมไทย และมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ( English Program) และ หลักสูตรนานาชาติ ( International Program )

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ( English Program)

  • ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาลศึกษาปีที่ 3
    รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 1.6 ขวบ – 3 ขวบ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในอัตราส่วน 50 : 50 ของเวลาเรียน
  • ระดับประถมศึกษา รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
    จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

2. หลักสูตรนานาชาติ ( International Program )

  • ระดับชั้นอนุบาล (K.1 – K.3) รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในอัตราส่วน 80 : 20
    ของเวลาเรียน
  • ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น (P.1 – M.3) รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น P.1 – M.3 เปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในอัตราส่วน 80 : 20 ของเวลาเรียน อาทิ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา คอมพิวเตอร์ และศิลปะ

นวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่
“ GrapeSEED English Communication Solution ”

โรงเรียนเลิศหล้าพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยนำหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการสอน “GrapeSEED English Communication Solution” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่จัดการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษา ด้วยบทเรียนถึง 40 Unit นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสื่อประกอบการเรียนที่ทันสมัย นักเรียนจะได้ใช้สื่อการเรียนทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดเป็นภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนมีความมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษได้เสมือนเจ้าของภาษา