โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามแนวทางของ สสวท. การอบรม Online โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ซึ่งโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้นำมาเผยแพร่ให้แก่คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามแนวทางของ สสวท. โดยอาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ นักวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งคุณครูจะได้ทดลองทำแบบทดสอบ Pre-Test และPost – Test เพื่อเป็นการวัดความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และได้เรียนรู้วิธีการทำโจทย์ต่างๆการแก้ปัญหา ด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างถูกวิธีตามหลักการเรียนรู้ของ สสวท. ค่ะ

ดูเพิ่มเติม :