โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้รับการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนมีโอกาสได้นำเสนอแนวทางการดูแลนักเรียนและบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตรงตามมาตรการของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)และเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้กล่าวชื่นชมและเชื่อมั่นว่าผู้ปกครองจะมีความมั่นใจและความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานมาโรงเรียนในวันเปิดเรียนอย่างแน่นอน เนื่องจากโรงเรียนได้เตรียมการไว้ชัดเจนตรงตามมาตรการที่กำหนดไว้ในแต่ละด้านอย่างครบถ้วนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครอง และคุณครูเป็นสำคัญ อาทิด้านการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการด้านการจัดเตรียมบุคลากร ด้านครูผู้สอนด้านแม่ครัวหรือผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนและพนักงานทำความสะอาด เป็นต้น

ดูเพิ่มเติม :