โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยายกาศการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่6/3

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้วิชา Science ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6/3 โดยครูชาวต่างประเทศได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องวงจรไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า ซึ่งนักเรียนได้ทดลองการสร้างแผ่นภาพพลิกในสมุดจดบันทึกเพื่อเป็นการทดสอบความจุหลอดไฟ ในการทำให้ไฟติดโดยเกิดจากตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าพร้อมบันทึกผลการทดลองในแผ่นภาพพลิก การเรียนรู้ที่นักเรียนได้ทดลองทำด้วยตนเองจะทำให้เกิดความสนใจในการอยากรู้อยากเรียนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถจำบทเรียนนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

ดูเพิ่มเติม :