โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรม Lertlah Prep.

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกจัดกิจกรรม Lertlah Prep. ระหว่างวันที่ 8-24 กันยายน 2563 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ปรับตัวเข้ากับแม่ครู เพื่อน ๆ และมาโรงเรียนอย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ English Activities กับครูชาวต่างประเทศที่เป็น Native English Speaker กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์กิจกรรมเสริมพัฒนาการยืดหยุ่นร่างกาย รวมถึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน เพื่อเรียนรู้ และทำความเข้าใจในการมาโรงเรียน เกี่ยวกับข้อปฎิบัติ กฎระเบียบต่างๆ อาทิ การรับส่งนักเรียน การเตรียมตัว และอุปกรณ์ต่างๆ ในการมาโรงเรียน การติดต่อสื่อสารระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นต้น เหล่านี้เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองสำหรับวิถีชีวิตใหม่ในอีกสังคม ที่จะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และอยู่ร่วมกันในสังคมเล็กๆ ที่อบอุ่น อย่างมีความสุขค่ะ ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรมได้ที่ห้องธุรการ หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 894 5400 ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. นะคะ

ดูเพิ่มเติม :