โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยฝ่ายต่างประเทศ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้พบพ่อครู แม่ครู เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับทักษะและประสบการณ์ชีวิตที่จำเป็น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ถือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเริ่มที่ตนเอง ทำเพื่อสังคม และคนรอบข้าง ดังนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขค่ะ

ดูเพิ่มเติม :