โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนการเรียนรู้ประจำปี 2563”

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการเรียนรู้ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาตน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร" โดยท่านผู้อำนวยการ อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมและมัธยม แม่ครูปราณี โดดดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งคุณครูจะได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ เพื่อนำมาประเมินตนเอง อีกทั้งยังได้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คุณครูได้รู้จักผู้เรียนมากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนา และดูแลนักเรียนในแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้คุณครูยังได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายในการพัฒนานักเรียนไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะสอนให้ลูกๆ ของเราเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขค่ะ

ดูเพิ่มเติม :