โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2/2563 ขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ อาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้พบปะพูดคุยกับคณะครู และบุคลากรของโรงเรียน ถึงมาตรการในแต่ละด้านที่โรงเรียนกำหนดไว้ รวมไปถึงนโยบาย และเป้าหมายต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อจุดประกายความคิดและสร้างความเข้าใจให้คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน สามารถพัฒนาตนเอง และนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกวิธี อย่างเช่นที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูเป็นสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 นี้ค่ะทั้งนี้ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน โปรดให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยมาโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน และนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาค่ะ

ดูเพิ่มเติม :