โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบกับพ่อครู แม่ครู และได้พูดคุย สอบถามรายละเอียดข้อสงสัย รวมถึงร่วมกันวางแผนแนวทางการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมดังกล่าวชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดต่อฯ ของโรงเรียนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแต่เนื่องด้วยทางคณะผู้บริหาร คณะครู ได้รับทราบข้อมูลว่าเด็กชายเคียงฟ้า ศิริมานะชัย (น้องโบอิ้ง) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มีความจำเป็นที่จะต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา 1 ภาคเรียน จากการผ่าตัด จึงมีความห่วงใย และความเข้าใจต่อความกังวลที่ผู้ปกครองมีต่อบุตร ทั้งด้านสุขภาพ การเรียน ฯลฯ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสอบถามอาการป่วยของนักเรียน และใช้โอกาสนี้ในการพบปะ พูดคุย กับท่านผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดูแล และพัฒนานักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน ตลอดจนประสานความร่วมมือกันในการดูแลนักเรียนในทิศทางเดียวกัน ด้วยการสื่อสารสองทางอย่างมีคุณภาพค่ะทั้งนี้คณะผู้บริหาร และคณะครูทุกท่านขอเป็นกำลังใจให้น้องโบอิ้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และหายป่วยในเร็ววันนะคะ

ดูเพิ่มเติม :