โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ระดับเตรียมอนุบาล

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล ในวันนี้แม่ครูได้จัดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เรื่อง ค่าตัวเลข 1- 10 ให้แก่เด็กๆ ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ เล่นเกมหยิบบัตรตัวเลขตามคำบอก การแทนค่าตัวเลขด้วยสิ่งของ การอ่านออกเสียงและนับตัวเลข เป็นต้น ซึ่งเด็กๆ จะได้ฝึกทักษะการอ่าน การออกเสียง และการนับเลข เป็นรายบุคคล ภายใต้คำชี้แนะของแม่ครู เพื่อเป็นแรงเสริมให้เด็กๆ เกิดความกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะ

ดูเพิ่มเติม :