โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอประชาสัมพันธ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และช่องทางการติดต่อสื่กสารของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้